ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี Rajavithi Hospital's Narenthorn EMS Center

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติและความเป็นมาโดยสังเขป

__________________.jpg

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร 

โรงพยาบาลราชวิถี   ตระหนักถึงการเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้า การนำส่งที่ผิดวิธีและการนำส่งที่ผิดที่  จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ " นเรนทร" โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538  จนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มูลนิธิร่วมกตัญญู  และสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์ และ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งจาก   มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ มีการลำเลียงนำส่งที่ถูกวิธีไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" Emergency Medical Services System (EMS)

 

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่บริการหลัก การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่โซน 8 ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่เขตราชเทวี พญาไท ดินแดง ห้วยขวง บางกระปิ และ ลาดพร้าว ส่วนในด้านบริการเคลื่อนย้าย และบริการเฉพาะกิจสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่   ทั่วประเทศ

 

 

ความหมายของตราประจำศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"

 cms_theme_logo.png

ตราประจำหน่วยของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"มีความหมายถึงการช่วยชีวิตทางการแพทย์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่

หัวใจ         มีความหมายถึง          ชีวิต

มือประคอง         มีความหมายถึง        การช่วยเหลือ

กากบาทสีขาว        มีความหมายถึง      การรักษาพยาบาล

ภายในวงกลม    มีความหมายถึง    ความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน