สรุปเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการช่วยชีวิต CPR 2015

สรุปเนื้อหาแนวทางการช่วยชีวิตตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2015 (CPR 2015) ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลควรรู้ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

Ambulance Diversion

Ambulance diversion ได้ถูกนิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไปหมายถึงการที่ห้องฉุกเฉินปฏิเสธรถพยาบาลที่จะนำผู้ป่วยมาส่งในช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ป่วยมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล  ถือเป็นมาตรการ "ชั่วคราว" ที่ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาผู้ป่วยล้นห้องฉุกเฉิน (emergency department (ED) crowding)  โดยเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น (จากสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อม) เป็นผลให้ลดอัตราการตายและการเกิดภาวะทุพพลภาพได้

Subscribe to ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี RSS