สมัคร โครงการอบรมพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course)

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดขอปิดการรับสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้เข้าอบรม และจะเปิดรับสมัคร ในการอบรมครั้งต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" มา ณ โอกาสนี้

Navigation